صفحه اصلی / اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به منظور تحقق اهداف و وظايف مشروحه ذيل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسيس می‌شود:
ماده ۱- هدف
معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفكّران عرصه فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و احيا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنين معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و نقش و سهم ايرانيان در اعتلا و ارتقای آن.
ماده ۲- رئوس وظايف
الف- تهيه و انتشار زندگی‌نامه عالمان و متفكّرانی كه در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران منشاء اثر بوده‌‏اند و احيای آثار آنان.
ب – برگزاری مجامع تحقيقی و برپائی مراسم بزرگداشت و كمك به ساختن بناهای يادبود و امثال آن و مشاركت مؤثّر در سمينارها، مجامع و نمايشگاه‏‌های فرهنگی مهم ايران و جهان.
ج- تجليل، تشويق و حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همكاری در امر انتخاب كتاب‏‌های برگزيده سال.
د- مبادله اطّلاعات و همكاری با مؤسّسات فرهنگی و كتابخانه‏‌های داخل و خارج كشور در زمينه تهيّه و تكميل فهرست مجموعه‌های نفيس فرهنگی و هنری و كتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر اين كتاب‏ها و نسخ و تشويق و ترغيب به تحقيق در آثار ارزنده فرهنگ اسلام و ايران.
ﻫ – معرّفی تاريخ فرهنگ اسلام در ايران به ويژه سهم ايرانيان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و ميراث اسلام در ايران.
ماده ۳- اعضای هيأت امنا
۱٫ رياست جمهوری (رياست عاليه)
۲٫ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳٫ وزير فرهنگ و آموزش عالی
۴٫ سه نفر از استادان و شخصيّت‏‌های دانشگاهی به معرّفی وزير فرهنگ و آموزش عالی و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵٫ سه نفر از علما و شخصيّت‏‌های فرهنگی و هنری كشور به معرّفی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۴- در مورد تركيب هيأت مديره، منابع مالی و ساير امور انجمن، هيأت امنا در چهارچوب اين مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده ۵ – اين مصوّبه در۵ ماده طّی جلسات بيست و هشتم تا سی و دوم از تاريخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ تا تاريخ ۶۵/۱۲/۰۹ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شده و در جلسات ۱۲۴ و۱۲۸ مورّخ ۶۶/۰۶/۰۳ و ۶۶/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصويب نهايی رسيد.
متمم اساسنامه

مصوّب جلسه ۲۵۸ مورّخ ۷۳/۰۶/۰۱ شورای مشترك و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۳۳۸ مورّخ ۷۳/۰۶/۲۹ با توجّه به مفاد ماده ۴ اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات۱۲۴ و ۱۲۸ مورّخ ۶۶/۰۶/۰۳ و ۶۶/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصريح وظايف هيأت امنای انجمن در جلسه مورّخ ۷۳/۱۲/۴ خود، اين موارد را تصويب كرد.
ماده ۱- اركان انجمن
الف – هيأت امنا
ب – هيأت مديره
ج – مجمع عمومی اعضا
الف- هيأت امنا
ماده ۲- وظايف هيأت امنا
الف – تصويب اعضای هيأت مديره و رئيس انجمن به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- تصويب سياست‌ها و خطّ مشی‌های انجمن.
ج- بررسی و تصويب عملكرد و محاسبات ساليانه انجمن.
د- تصويب تشكيل شعب انجمن در هر استان يا خارج از كشور و تأييد هيأت امنای هر كدام.
ب- هيأت مديره
ماده ۳- هيأت مديره مركب از ۵ نفر است كه هر دو سال يكبار انتخاب می‌شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
ماده ۴- وظايف هيأت مديره
الف – اجرای تصميمات هيأت امنا.
ب – اداره امور جاری انجمن.
ج – تنظيم و تصويب برنامه‏‌ها، آيين‏‌نامه‏‌ها و تشكيلات انجمن طبق اساسنامه آن.
د – برگزاری مجمع عمومی.
ماده ۵-هيأت مديره می‌تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بكارگيری نيروی انسانی سازمان‏‌ها و مؤسّسات دولتی به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده كند.
ج- مجمع عمومی
ماده۶- مجمع عمومی مركب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏‌مند به اهداف انجمن كه در زمينه توسعه و تقويّت فعّاليّت‏‌های آن، راهنمايی و همكاری می‌كنند.
منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده ۷- منابع مالی انجمن عبارت است از:
الف – درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سيمان.
ب – كمك‌های مالی و تجهيزاتی بخش دولتی و يا خصوصی.
ج – درآمد حاصل از فروش نشريّات و كتاب‏‌های انجمن.
د – درآمدهای متفرّقه.
ماده ۸- محاسبات انجمن به عهده خزانه‌دار است و حواله‌های صادر شده بايد به امضای رئيس هيأت مديره و خزانه‌‏دار برسد.
تبصره: عايدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‌های انجمن مي‏‌شود.

اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی


به منظور تحقق اهداف و وظايف مشروحه ذيل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسيس می‌شود:
ماده ۱- هدف
معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفكّران عرصه فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و احيا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنين معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و نقش و سهم ايرانيان در اعتلا و ارتقای آن.
ماده ۲- رئوس وظايف
الف- تهيه و انتشار زندگی‌نامه عالمان و متفكّرانی كه در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران منشاء اثر بوده‌‏اند و احيای آثار آنان.
ب – برگزاری مجامع تحقيقی و برپائی مراسم بزرگداشت و كمك به ساختن بناهای يادبود و امثال آن و مشاركت مؤثّر در سمينارها، مجامع و نمايشگاه‏‌های فرهنگی مهم ايران و جهان.
ج- تجليل، تشويق و حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همكاری در امر انتخاب كتاب‏‌های برگزيده سال.
د- مبادله اطّلاعات و همكاری با مؤسّسات فرهنگی و كتابخانه‏‌های داخل و خارج كشور در زمينه تهيّه و تكميل فهرست مجموعه‌های نفيس فرهنگی و هنری و كتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر اين كتاب‏ها و نسخ و تشويق و ترغيب به تحقيق در آثار ارزنده فرهنگ اسلام و ايران.
ﻫ – معرّفی تاريخ فرهنگ اسلام در ايران به ويژه سهم ايرانيان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و ميراث اسلام در ايران.
ماده ۳- اعضای هيأت امنا
۱٫ رياست جمهوری (رياست عاليه)
۲٫ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳٫ وزير فرهنگ و آموزش عالی
۴٫ سه نفر از استادان و شخصيّت‏‌های دانشگاهی به معرّفی وزير فرهنگ و آموزش عالی و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵٫ سه نفر از علما و شخصيّت‏‌های فرهنگی و هنری كشور به معرّفی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۴- در مورد تركيب هيأت مديره، منابع مالی و ساير امور انجمن، هيأت امنا در چهارچوب اين مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده ۵ – اين مصوّبه در۵ ماده طّی جلسات بيست و هشتم تا سی و دوم از تاريخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ تا تاريخ ۶۵/۱۲/۰۹ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شده و در جلسات ۱۲۴ و۱۲۸ مورّخ ۶۶/۰۶/۰۳ و ۶۶/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصويب نهايی رسيد.
متمم اساسنامه

مصوّب جلسه ۲۵۸ مورّخ ۷۳/۰۶/۰۱ شورای مشترك و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۳۳۸ مورّخ ۷۳/۰۶/۲۹ با توجّه به مفاد ماده ۴ اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات۱۲۴ و ۱۲۸ مورّخ ۶۶/۰۶/۰۳ و ۶۶/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصريح وظايف هيأت امنای انجمن در جلسه مورّخ ۷۳/۱۲/۴ خود، اين موارد را تصويب كرد.
ماده ۱- اركان انجمن
الف – هيأت امنا
ب – هيأت مديره
ج – مجمع عمومی اعضا
الف- هيأت امنا
ماده ۲- وظايف هيأت امنا
الف – تصويب اعضای هيأت مديره و رئيس انجمن به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- تصويب سياست‌ها و خطّ مشی‌های انجمن.
ج- بررسی و تصويب عملكرد و محاسبات ساليانه انجمن.
د- تصويب تشكيل شعب انجمن در هر استان يا خارج از كشور و تأييد هيأت امنای هر كدام.
ب- هيأت مديره
ماده ۳- هيأت مديره مركب از ۵ نفر است كه هر دو سال يكبار انتخاب می‌شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
ماده ۴- وظايف هيأت مديره
الف – اجرای تصميمات هيأت امنا.
ب – اداره امور جاری انجمن.
ج – تنظيم و تصويب برنامه‏‌ها، آيين‏‌نامه‏‌ها و تشكيلات انجمن طبق اساسنامه آن.
د – برگزاری مجمع عمومی.
ماده ۵-هيأت مديره می‌تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بكارگيری نيروی انسانی سازمان‏‌ها و مؤسّسات دولتی به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده كند.
ج- مجمع عمومی
ماده۶- مجمع عمومی مركب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏‌مند به اهداف انجمن كه در زمينه توسعه و تقويّت فعّاليّت‏‌های آن، راهنمايی و همكاری می‌كنند.
منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده ۷- منابع مالی انجمن عبارت است از:
الف – درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سيمان.
ب – كمك‌های مالی و تجهيزاتی بخش دولتی و يا خصوصی.
ج – درآمد حاصل از فروش نشريّات و كتاب‏‌های انجمن.
د – درآمدهای متفرّقه.
ماده ۸- محاسبات انجمن به عهده خزانه‌دار است و حواله‌های صادر شده بايد به امضای رئيس هيأت مديره و خزانه‌‏دار برسد.
تبصره: عايدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‌های انجمن مي‏‌شود.


روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ١٠ اسفند ١٣٩٨
کلیه حقوق متعلق به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اصفهان می باشد.